Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την καταχώριση προϊόντων ως ΕΠΙΠ

Το πρώτο βήμα για την κατοχύρωση του ΓΥΡΟΥ ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση (ΦΕΚ Β’ 4980/8.11.18) της υπ’ αριθμ. 3321/145849/25.10.18 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 406), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 290398/11.4.2008 (Β ́694) και 318764/7.8.2008 (Β ́1683) όμοιες αποφάσεις”.

Με την εν λόγω Απόφαση :

Προστίθεται Παράρτημα με διαδικασία και υπόδειγμα Αίτησης καταχώρησης ενός Προϊόντος ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Καθορίζονται :

Οι απαιτούμενες Προδιαγραφές κάθε προϊόντος,

Τα σχετικά Αποδεικτικά έγγραφα της αιτούσας την καταχώρηση Ομάδας,

Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης και αντίστοιχα τροποποίησής της,

Οι ενστάσεις αιτήσεων καταχώρησης.

Μετά και την εν λόγω εξέλιξη, ο φάκελος που έχει κατατεθεί από τον ΣΕΒΕΚ για την κατοχύρωση του Ελληνικού Γύρου ως ΕΠΙΠ, περνάει στην φάση της αξιολόγησης και σύντομα θα ενημερωθούμε για τις επόμενες εξελίξεις.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση.