Κανονισμός 775/2018 σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου

Εκδόθηκε στις 28/5/2018 ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός 775/2018 της Επιτροπής, σχετικά με τους κανόνες  ένδειξης της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου, σε εφαρμογή του άρθρου 26, παρ.3 του Καν.1169/2011.

Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020, απαιτεί αυξημένη προσοχή, δεδομένου ότι εφόσον γίνεται αναφορά στο προϊόν της χώρας καταγωγής, π.χ. ελληνικό προϊόν, ελληνικής παραγωγής κλπ.,  υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρετε και η καταγωγή του πρωταρχικού συστατικού  του (π.χ. του κρέατος), εφόσον αυτή δεν θα είναι ελληνική.